Regulamin wynajmu studio LOFT 22

§1

Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym LOFT 22  jest firma

PUH REMBUDAN Andrzej Brodziński, ul. Warszawska 22, 05-140 Stasi Las, NIP: 1250007073, numer REGON: 012283023 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe.

§2

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.

Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

Sprzęt studyjny może być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.

Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według stopnia szkód, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3

Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.

Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

§4

Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika (sesje zdjęciowe) lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami (komercja, filmy, teledyski).

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto. Sesje zdjęciowe i inne projekty związane z wynajmem są opodatkowane 23% VAT.

Odwołanie rezerwacji wynajmu studia w dowolnym momencie przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami, z możliwością przeniesienia sesji na inny, dostępny termin.

O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie.

§5

Rezerwacji studia można dokonać:

telefonicznie: (+48) 502532301 oraz (22) 4161515

mailowo: rezerwacje@loft22.pl

za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym Facebook

za pośrednictwem profilu studia na fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram.

Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.

Płatności można dokonać albo w siedzibie studia bądź dokonując przelewu, płatności online przez system rezerwacyjny.

Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia)  do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z cennikiem wg wynajmu godzinowego.

Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w regulaminie wynajmu studia fotograficznego LOFT 22 oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.