Regulamin hostelu

1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT.
Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc w hostelu oraz różnego rodzaju promocji i standardu pokoju.
Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji.

2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 11:00.

3. W hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.

4. Bar czynny jest w godz. 07:00 – 22:00.

5. Przy meldowaniu się w hostelu niezbędne jest okazanie do wglądu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz kartę kredytową, której użyto do dokonania rezerwacji.

6. W przypadku utraty klucza hostel pobierze karę w wysokości 20 PLN.

7. W przypadku ewentualnych zniszczeń na terenie hostelu, Goście zostaną obciążeni karą finansową uzależnioną od stopnia szkód.

8. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hostelowego osobom trzecim.

9. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

10. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko w pokojach prywatnych pod opieką opiekuna prawnego.

11. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12. Kategoryczny zakaz przebywania osób trzecich na terenie hostelu.

13. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.

14. Istnieje możliwość nieodpłatnego przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem/zakończeniem
doby hostelowej wyłącznie w dniu przyjazdu oraz wyjazdu.

15. Na terenie hostelu oraz na korytarzu w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani grzywną w wysokości 500 pln oraz kosztami dodatkowymi w momencie nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.

16. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych (istnieje możliwość zakupienia alkoholu na hostelowym barze).

17. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.

18. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.

19. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hostelu.

20. Właściciel hostelu nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).

21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.

22. Hostel nie posiada parkingu strzeżonego, nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

23. Gość, który potrzebuje fakturę, proszony jest o poinformowanie o tym Recepcji w trakcie zakwaterowania. Faktury wystawiamy najpóźniej 7 dni od daty realizacji noclegu, na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, posiadającego numer NIP firmy.

24. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji za dodatkową opłatą 20 pln. Przedmioty pozostawione w pokoju przez Gościa po jego wykwaterowaniu będą przechowywane na magazynie hostelu, przez 1 tydzień.

USŁUGI DODATKOWE:

– Śniadanie – 30 pln (dot. wieloosobowych pokoi oprócz apartamentów prosimy o informację przy zameldowaniu)
– Ręcznik – 5 pln/szt. (za brak zwrotu ręcznika hostel pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 pln)
– Pranie/suszenie – 8 pln/szt. (nie odpowiadamy za zniszczenia odzieży)
– Prasowanie – 5 pln
– Rowery – 5 pln/h
– Istnieje możliwość wykupienia późniejszego wymeldowania, w przypadku, gdy dany pokój nie jest zarezerwowany. Chęć wykupienia takiej usługi należy zgłosić recepcji najpóźniej do godziny 11.00. Standardowa opłata za godzinę wynosi dodatkowo
20 pln/os, max. do 3 godz.

WARUNKI REZERWACJI
TELEFONICZNYCH I MAILOWYCH ORAZ ONLINE

1. Przy dokonywaniu rezerwacji telefonicznie oraz mailowo do 14 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata zaliczki bezzwrotnej w wysokości 30% kwoty całej rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji poprzez system online wymagana jest automatycznie zaliczka bezzwrotna w wysokości 30% kwoty całej rezerwacji. Pozostała kwota powinna być uregulowana w recepcji hostelu najpóźniej w dniu przyjazdu Gości kartą bądź gotówką. W przypadku dokonywania rezerwacji telefonicznie oraz mailowo poniżej 3 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata całości kwoty przelewem.

2. Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 2 tygodnie.

3. Wpłaty za rezerwacje telefoniczne i mailowe należy dokonywać na konto:

PKO BP S.A.
PL 65 1020 1013 0000 0102 0429 1803
design hostel LOFT 22
11 listopada 22
03-436 Warszawa

W tytule proszę podać imię i nazwisko Gościa oraz nr rezerwacji, z dodatkową adnotacją w przypadku wpłaty zaliczki. Pozostałą kwotę należy uregulować gotówką lub kartą w obiekcie.

4. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.

5. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.

6. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji.

7. Hotel akceptuje karty płatnicze Visa, Euro/Mastercard, Maestro, DinersClub, Discover.

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI

1. Dla Gości indywidualnych – w przypadku anulowania rezerwacji do 3 dni przed przyjazdem pobieramy zaliczkę w wysokości 30%.

2. W przypadku niestawienia się w hostelu w dniu rozpoczęcia rezerwacji hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za cały, niewykorzystany pobyt w hostelu.

3. Dla grup rezerwujących więcej niż 3 pokoje – warunki anulacji będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Hostel LOFT 22 dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest hostel LOFT 22, przy ul. 11 listopada 22, 03-436 Warszawa.

2) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja pokoju hostelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO– zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b RODO;

d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6

ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hostelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) dane osobowe przechowywane będą:

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;

b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;

c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;

d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych –dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podaniadanych może skutkować

a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

2. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT.
Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc w hostelu oraz różnego rodzaju promocji i standardu pokoju.
Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji.

2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 11:00.

3. W hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.

4. Bar czynny jest w godz. 07:00 – 22:00.

5. Przy meldowaniu się w hostelu niezbędne jest okazanie do wglądu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz kartę kredytową, której użyto do dokonania rezerwacji.

6. W przypadku utraty klucza hostel pobierze karę w wysokości 20 PLN.

7. W przypadku ewentualnych zniszczeń na terenie hostelu, Goście zostaną obciążeni karą finansową uzależnioną od stopnia szkód.

8. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hostelowego osobom trzecim.

9. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

10. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko w pokojach prywatnych pod opieką opiekuna prawnego.

11. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12. Kategoryczny zakaz przebywania osób trzecich na terenie hostelu.

13. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.

14. Istnieje możliwość nieodpłatnego przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem/zakończeniem
doby hostelowej wyłącznie w dniu przyjazdu oraz wyjazdu.

15. Na terenie hostelu oraz na korytarzu w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani grzywną w wysokości 500 pln oraz kosztami dodatkowymi w momencie nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.

16. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych (istnieje możliwość zakupienia alkoholu na hostelowym barze).

17. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.

18. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.

19. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hostelu.

20. Właściciel hostelu nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).

21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.

22. Hostel nie posiada parkingu strzeżonego, nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

23. Gość, który potrzebuje fakturę, proszony jest o poinformowanie o tym Recepcji w trakcie zakwaterowania. Faktury wystawiamy najpóźniej 7 dni od daty realizacji noclegu, na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, posiadającego numer NIP firmy.

24. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji za dodatkową opłatą 20 pln. Przedmioty pozostawione w pokoju przez Gościa po jego wykwaterowaniu będą przechowywane na magazynie hostelu, przez 1 tydzień.

USŁUGI DODATKOWE:

– Śniadanie – 30 pln (dot. wieloosobowych pokoi oprócz apartamentów prosimy o informację przy zameldowaniu)
– Ręcznik – 5 pln/szt. (za brak zwrotu ręcznika hostel pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 pln)
– Pranie/suszenie – 8 pln/szt. (nie odpowiadamy za zniszczenia odzieży)
– Prasowanie – 5 pln
– Rowery – 5 pln/h
– Istnieje możliwość wykupienia późniejszego wymeldowania, w przypadku, gdy dany pokój nie jest zarezerwowany. Chęć wykupienia takiej usługi należy zgłosić recepcji najpóźniej do godziny 11.00. Standardowa opłata za godzinę wynosi dodatkowo
20 pln/os, max. do 3 godz.

WARUNKI REZERWACJI
TELEFONICZNYCH I MAILOWYCH ORAZ ONLINE

1. Przy dokonywaniu rezerwacji telefonicznie oraz mailowo do 14 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata zaliczki bezzwrotnej w wysokości 30% kwoty całej rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji poprzez system online wymagana jest zaliczka bezzwrotna Pozostała kwota powinna być uregulowana w recepcji hostelu najpóźniej w dniu przyjazdu Gości kartą bądź gotówką. W przypadku dokonywania rezerwacji poniżej 3 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata całości kwoty przelewem.

2. Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi 2 tygodnie.

3. Wpłaty za rezerwacje telefoniczne i mailowe należy dokonywać na konto:

PKO BP S.A.
PL 65 1020 1013 0000 0102 0429 1803
design hostel LOFT 22
11 listopada 22
03-436 Warszawa

W tytule proszę podać imię i nazwisko Gościa oraz nr rezerwacji, z dodatkową adnotacją w przypadku wpłaty zaliczki. Pozostałą kwotę należy uregulować gotówką lub kartą w obiekcie.

4. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.

5. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.

6. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji.

7. Hotel akceptuje karty płatnicze Visa, Euro/Mastercard, Maestro, DinersClub, Discover.

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI

1. Dla Gości indywidualnych – w przypadku anulowania rezerwacji do 3 dni przed przyjazdem nastąpi całkowity zwrot wpłaconej zaliczki bądź całkowitej kwoty rezerwacji. Po upływie tego terminu gość zostanie obciążony ceną pierwszej nocy.

2. W przypadku niestawienia się w hostelu w dniu rozpoczęcia rezerwacji hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za cały, niewykorzystany pobyt w hostelu.

3. Dla grup rezerwujących więcej niż 3 pokoje – warunki anulacji będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Hostel LOFT 22 dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest hostel LOFT 22, przy ul. 11 listopada 22, 03-436 Warszawa.

2) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja pokoju hostelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO– zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b RODO;

d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6

ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hostelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) dane osobowe przechowywane będą:

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;

b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;

c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;

d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych –dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podaniadanych może skutkować

a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

2. Pani/Pana dane nie będą profilowane.